UltraFire
VENTINO UltraFire™

Kompletny system oddymiania garaży oparty na wentylatorach strumieniowych, osiowych lub dachowych wraz z kompletnym okanałowaniem, automatyką, projektem i symulacjami CFD.

PureLife
VENTINO PureLife™

Kompletny system wentylacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych oparty na wentylatorze zbiorczym, nawiewnikach ściennych lub okiennych, kratkach wywiewnych stałego przepływu.

VENTINO TrueBMS
VENTINO TrueBMS™

BMS, Automatyka HVAC, Zarządzanie zużyciem energii, Monitoring mediów, Sterowanie oświetleniem, Sterowanie centralne, Audio video, sale konferencyjne, Automatyka pokoi (TV, WiFi, kontrola dostępu, room service, integracja z Fidelio), Integracje z instalacjami niskoprądowymi, Monitoring najemców

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW VENTINO MARCIN OSEŁKA

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

1. Definicje

1.1. „OWSD” – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw VENTINO Marcin Osełka – warunki składania zamówień oraz realizacji umów sprzedaży lub dostawy Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWSD okaże się sprzeczne z postanowieniami Umowy, wówczas obowiązujące będą postanowienia Umowy.
1.2. „VENTINO Marcin Osełka” oraz „Sprzedający” – VENTINO Marcin Osełka z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228d lok. 28, 01-460, NIP 9512002828.
1.3. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot wyrażający wolę nabycia Towarów od VENTINO Marcin Osełka i/lub osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot nabywający Towary od VENTINO Marcin Osełka w ramach umowy ze Sprzedającym.
1.4. „Dostawca” – spedytor, przewoźnik, kurier lub inny podmiot zajmujący się dostarczaniem przesyłek.
1.5. „Umowa” – umowa sprzedaży lub dostawy Towaru zawarta przez Strony, w tym również potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego lub zaakceptowanie przez Kupującego faktury pro forma.
1.6. „Towar” – produkty i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
1.7. „Zamówienie” – oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego zawierające wolę zawarcia umowy, skierowane do Sprzedającego.
1.8. „Potwierdzenie zamówienia” – pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego.
1.9. „Faktura pro forma” – propozycja ostatecznej faktury wystawiana przez Sprzedającego, niebędąca dokumentem księgowym. Akceptacja faktury pro forma następuje poprzez dokonanie zapłaty przez Kupującego.
1.10. „WZ” oraz „Wydanie zewnętrzne” – dokument stwierdzający dokonanie dostawy i odbiór Towaru przez Kupującego.
1.11. „Kredyt kupiecki” – kwota brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT, do wysokości której towar może być wydawany Kupującemu z odroczonym terminem płatności, pod warunkiem bieżącego i terminowego regulowania należności przez Kupującego.
1.12. „Siła wyższa” – oznacza w szczególności: wszelkie okoliczności, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w wyniku których realizacja zamówienia przez Sprzedającego jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego stopnia, że nie można wymagać od Sprzedającego wykonania umowy, m. in. strajk, brak dostaw produktów, materiałów lub usług do Sprzedającego, które to produkty, materiały i usługi są konieczne do realizacji zamówień Kupującego, wojna, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, inne podobne zdarzenia.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży i dostaw Towarów oferowanych przez Sprzedającego, z wyłączeniem ogólnych warunków zakupów/dostaw obowiązujących u Kupującego, nawet wtedy, gdy ich obowiązywanie nie zostało w sposób wyraźny zakwestionowane. Milczące uznanie ogólnych warunków umów Kupującego poprzez dorozumiane zachowanie jest wykluczone.
2.2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym, w tym potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma wystawianej przez Sprzedającego.
2.3. Kupujący składając zamówienie, akceptując fakturę pro forma lub przystępując do wykonania Umowy potwierdza jednocześnie znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego w relacji z przedsiębiorcami, bez ograniczeń terytorialnych oraz do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z Kupującym, nawet w przypadku braku ponownego wyraźnego uzgodnienia w tym zakresie, a ponadto do stosunków przed zawarciem umowy, o ile wprost wynika to z treści OWSD.
2.4. Wyłącza się w całości stosowanie jakichkolwiek wzorców umownych Kupującego, niezależnie od stopnia, w jakim byłyby one sprzeczne z OWSD, chyba że Sprzedający wyrazi na nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
2.5. Wszelkie odstępstwa od OWSD wymagają wyraźnej zgody Sprzedającego. Warunki indywidualnie uzgodnione przez strony, a ponadto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWSD.

3. Oferta i zawarcie umowy

3.1. Kupujący będzie składał zamówienia wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego, faksem, pocztą elektroniczną lub kurierem.
3.2. Warunkiem ważności i skuteczności zamówienia Kupującego jest jego pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego. Warunki dostaw określone w potwierdzeniu zamówienia, o ile są odmienne od wskazanych w zamówieniu, muszą zostać zaakceptowane przez Kupującego.
3.3. Jeśli Sprzedający nie potwierdzi niezwłocznie zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie oznacza to przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
3.4. Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez VAT.
3.5. Cena Towaru zawiera koszt opakowania zgodnie z praktyką stosowaną przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo zwiększenia uzgodnionej ceny o koszt opakowania niestandardowego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.
3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny towaru w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.
3.7. Sprzedający może udzielić Kupującemu Kredytu kupieckiego. Decyzja o udzieleniu kredytu kupieckiego może być w każdym czasie zmieniona lub cofnięta. W przypadku cofnięcia decyzji o udzieleniu Kupującemu kredytu kupieckiego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za dotychczas wydany towar w terminie określonym w fakturze.
3.8. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu kwoty pieniędzy odpowiadającej cenie zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze VAT.
3.9. Sprzedający może uzależnić dostawę Towaru od dokonania przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar, o ile postanowienie takie wynika z treści potwierdzenia zamówienia.
3.10. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, bez odszkodowania na rzecz Kupującego. Ponadto w takiej sytuacji Kupujący traci prawo do wszystkich udzielonych mu rabatów, zniżek, bonusów, premii od obrotu itp., wszelkie zobowiązanie Kupującego stają się natychmiast wymagalne, zaś Sprzedający uprawniony jest do zmiany warunków dostawy w zakresie kosztów transportu.
3.11. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie za dostarczony lub zamówiony Towar, Sprzedający uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych.
3.12. Płatności dokonywane przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zaliczać w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Kupującego – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania należności ubocznych (odsetki, koszty) – na poczet tych należności.
3.13. Jeżeli po zawarciu przez Strony umowy sprzedaży lub dostawy Towarów, powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego lub gdy fakt ten – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi jak odsetki i koszty) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś wszelkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.
3.14. Wszelkie katalogi i inne materiały marketingowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W braku odmiennych ustaleń, indywidualne oferty (wyceny) Sprzedającego przedkładane Kupującym nie są wiążące, nawet gdyby wskazywały okres ważności i należy je rozumieć jako zaproszenie Kupującego do złożenia oferty kupna.
3.15. Zawarcie umowy następuje przez złożenie przez Kupującego zamówienia na podstawie przedłożonej Kupującemu oferty (wyceny), ewentualnie w chwili wystosowania przez VENTINO Marcin Osełka do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) w sytuacji, gdyby Kupujący takiego potwierdzenia wymagał. W przypadku niemożliwości przyjęcia zamówienia Kupującego (np. wycena przestała być aktualna, zamówienie zawiera odstępstwa od wyceny), VENTINO Marcin Osełka zaproponuje nową ofertę, na podstawie której Kupujący będzie mógł złożyć nowe zamówienie.
3.16. Ze względu na specyfikę Towaru każde zamówienie Kupującego musi być poprzedzone wyceną Sprzedającego. Wobec powyższego, jeżeli VENTINO Marcin Osełka otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, zamówienie (ofertę) zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi nie będzie poczytane za przyjęcie zamówienia (oferty).
3.17. Zamówienie, oferta oraz Potwierdzenie zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej; za formę równorzędną uznaje się zamówienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, o ile zawierają one dane należycie identyfikujące nadawcę (firma, oddział, NIP, adres, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) i pochodzą z adresu zawierającego domenę firmową lub numeru faxu Kupującego / Sprzedającego.
3.18. Opis Towaru (masa, wytrzymałość, tolerancja, wersja oprogramowania oraz pozostałe dane techniczne) jak również wizualizacja Towaru (ilustracje, rysunki techniczne itp.) mają charakter jedynie poglądowy i są tylko w przybliżeniu miarodajne. Dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym oraz prawnym. Dostawę Towaru równoważnego uważa się za dostawę zamówionego Towaru, o ile nie narusza to celów przewidzianych w Umowie oraz nie prowadzi do zmiany uzgodnionej ceny.
3.19. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ilościowe lub wartościowe ograniczenie zamówienia, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.

4. Cena

4.1. Ceny zawarte w katalogach i innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter poglądowy. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w ofertach (wycenach) Sprzedającego oraz Potwierdzeniach Zamówienia, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
4.2. Ceny Towarów nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie obejmują kosztów opakowania i transportu, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
4.3. Oferta (wycena) Sprzedawcy obowiązuje 14 dni, chyba że co innego wynika z oferty (wyceny).
4.4. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, ceny zawarte w ofertach, wyrażone w walucie obcej, przelicza się do faktury w PLN po kursie sprzedaży danej waluty w NBP obowiązującym na dzień wystawienia faktury.

5. Warunki płatności

5.1. W przypadku braku odrębnych ustaleń, przy pierwszej transakcji Kupujący jest zobowiązany zapłacić 100% ceny z góry w terminie do 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
5.2. Przy kolejnych transakcjach termin płatności może być odroczony w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
5.3. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego, wymienionego na fakturze sprzedaży.
5.4. Płatność dokonywana jest w całości w walucie polskiej (PLN), chyba że strony uzgodniły płatność w walucie europejskiej (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD). Płatność winna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedającego właściwy dla danej waluty.
5.5. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedającemu przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych.
5.6. Wobec braku odmiennych ustaleń stron, faktury Sprzedającego płatne są w całości bez możliwości dokonywania potrąceń. W szczególności Kupujący pokrywa wszelkie koszty bankowe oraz różnice kursowe przy realizacji płatności w walutach obcych.

6. Warunki dostawy

6.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towarów, chyba że Strony ustaliły inaczej.
6.2. Kupujący odbiera Towar z magazynu Sprzedającego, chyba że Strony postanowiły inaczej.
6.3. W chwili odbioru Towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy ilość Towaru jest zgodna z dokumentami wysyłkowymi i złożonym zamówieniem. W przypadku braków ilościowych lub szkód w transporcie wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego oraz Dostawcy.
6.4. Ilość dostarczonych Towarów może różnić się od ilości zamówionej o +/- 10%, przy czym taka dostawa będzie uważana za właściwą realizację postanowień Umowy, a Kupujący zobowiązany do przyjęcia Towaru.
6.5. Termin dostawy Sprzedający wskazuje w Potwierdzeniu zamówienia.
6.6. Terminy dostaw wskazane w Potwierdzeniu zamówienia mają charakter informacyjny. Sprzedający dołoży najwyższych starań w celu wykonania swoich zobowiązań w uzgodnionym terminie. Jakiekolwiek opóźnienie Sprzedającego nie upoważnia Kupującego do żądania odszkodowania lub rozwiązania Umowy.
6.7. Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawę Towaru w przypadku opóźnień Kupującego w zapłacie przedpłaty lub całej ceny Towaru lub opóźnień w zapłacie za poprzednio dostarczony Towar.
6.8. Dopuszcza się dostawy częściowe.
6.9. Jeżeli Towar będzie przetrzymywany w magazynie Sprzedającego, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, dłużej niż 14 dni od dnia planowanej dostawy, Kupujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami magazynowania Towaru, tj.: -w wysokości 0,2 % wartości netto Towaru za każdy dzień, w przypadku przechowywania Towaru przez okres od 15 do 20 dni; -w wysokości 0,5% wartości netto Towaru za każdy dzień w przypadku przechowywania Towaru przez okres ponad 20 dni.
6.10. Dokonanie dostawy jest stwierdzane złożeniem podpisu przez osoby upoważnione przez obydwie Strony na dokumencie – Wydanie zewnętrzne (WZ).
6.11. Wszelkie terminy dostawy, które nie zostały w sposób wyraźny ustalone, są jedynie terminami orientacyjnymi i nie są wiążące.
6.12. Realizacja Umowy rozpoczyna się po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości technicznych i handlowych, związanych z Zamówieniem. W przypadku uzgodnionej przez strony płatności z góry – niezwłocznie po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sprzedającego.
6.13. Dostawa Zamówienia odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
6.14. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia tj. czas liczony od chwili zawarcia umowy zgodnie z ust. 3.15. do chwili wysłania Zamówienia do Kupującego jest każdorazowo określany w ofercie lub Potwierdzeniu zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po zawarciu umowy zgodnie z pkt. 3.2, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego bądź siły wyższej. Z tytułu przekroczenia czasu realizacji Zamówienia Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
6.15. Nieuregulowanie w terminie jakichkolwiek należności przez Kupującego wobec Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Zamówienia; uzgodnione wcześniej terminy realizacji Zamówienia ulegają stosownemu wydłużeniu.
6.16. Sprzedający jest uprawniony do realizacji częściowych dostaw, jeśli Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg Dostawy w całości.
6.17. Sprzedający dostarcza Zamówienie do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez siebie lub zorganizowanego przez Kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu.
6.18. Zamówienie może być odebrane przez Kupującego lub osobę działającą na jego zlecenie. W takim przypadku, jeśli termin odbioru nie został ustalony, Kupujący zobowiązany jest odebrać Zamówienie w terminie 7 dni roboczych od dnia wskazanego przez Sprzedającego. W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Kupującego w ww. terminie, Sprzedający uprawniony jest do dostarczenia Zamówienia Kupującemu do jego siedziby na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Zamówienie odebrać.
6.19. Zamówienie uważa się za dostarczone w momencie wydania Towaru Dostawcy, Kupującemu lub osobie działającej na jego zlecenie; w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka zagubienia, uszkodzenia lub utraty Towaru na Kupującego.
6.20. W przypadku zmiany terminu dostawy na prośbę Kupującego lub w przypadku naruszenia przez Kupującego w sposób zawiniony obowiązków współdziałania przy odbiorze Towaru skutkującego niemożliwością dostawy, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego, zaś Towar zostanie przechowany przez Sprzedającego lub wybrany przez niego podmiot na koszt Kupującego.
6.21. Sprzedający nie odbiera opakowania Towaru i innych zabezpieczeń służących do transportu Towaru. Utylizacji opakowania dokonuje Kupujący na własny koszt.
6.22. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie Dostawcy, zaś kopię wysłać do Sprzedającego. Widoczne uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić Dostawcy natychmiast przy odbiorze przesyłki.

7. Przejście prawa własności

7.1. Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej ceny zamówionego Towaru wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty). Wystawienie przez Kupującego weksla nie oznacza zaspokojenia roszczeń Sprzedającego oraz nie powoduje przeniesienia prawa własności. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedającego pozostaje w mocy również w przypadku połączenia Towarów z innymi rzeczami.
7.2. Towary, odnośnie których Sprzedającemu służy prawo własności winny zostać w sposób widoczny oznaczone przez Kupującego (w szczególności stosownymi nalepkami, tabliczkami, oznaczeniami w księgach handlowych Kupującego), jako stanowiące własność Sprzedającego, wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Kupujący.
7.3. Kupujący nie jest uprawniony do obciążania jakimikolwiek prawami Towarów stanowiących własność Sprzedającego.
7.4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do przeprowadzenia kontroli realizacji postanowień dotyczących zastrzeżenia własności, upoważnienie to nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom ze strony Kupującego
7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży (Towaru) do momentu wykonania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
7.6. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci pełną należność za dostarczony Towar, jednak nie zaspokoił w całości innych zobowiązań wynikających z jego relacji gospodarczych ze Sprzedającym, Sprzedający dodatkowo zachowuje prawo własności do dostarczonych Towarów do chwili pełnego spłacenia wszelkich takich zaległych wierzytelności z tytułu współpracy handlowej z Kupującym.
7.7. W przypadku przetwarzania przez Kupującego towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający bezpośrednio nabywa prawo własności do nowo wyprodukowanego towaru. Jeśli w procesie wykorzystywane są inne materiały, Sprzedający otrzyma bezpośrednio prawo współwłasności do nowo wyprodukowanego towaru w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej pozostałych materiałów.
7.8. W przypadku, gdy towary dostarczone przez Sprzedającego będą podlegać łączeniu z rzeczą Kupującego, którą należy traktować jako rzecz zasadniczą, strony uzgadniają, że Kupujący przekaże na rzecz Sprzedającego prawo współwłasności do takowej rzeczy zasadniczej, w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej (lub, jeśli nie można określić wartości fakturowej, do wartości rynkowej) rzeczy zasadniczej. Kupujący przechowuje tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność bezpłatnie dla Sprzedającego.
7.9. Kupujący w toku prowadzenia normalnej działalności handlowej ma prawo do swobodnego dysponowania towarami będącymi własnością Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Kupujący wywiązuje się regularnie i punktualnie ze swoich zobowiązań w ramach współpracy handlowej ze Sprzedającym. Kupujący już w chwili zawarcia umowy ze Sprzedającym przenosi na Sprzedającego wszelkie wierzytelności związane ze sprzedażą towarów, co do których Sprzedający zastrzega sobie prawo własności; w przypadku, gdy Sprzedający nabędzie prawo współwłasności w wyniku przetwarzania lub łączenia, takie przeniesienie na rzecz Sprzedającego nastąpi w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru z zastrzeżeniem prawa własności dostarczonego przez Sprzedającego do wartości towaru z zastrzeżeniem prawa własności stron trzecich.
7.10. W przypadku dostawy oprogramowania (licencji) Kupujący nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na zasadach określonych w odrębnej umowie licencyjnej, wiążącej bezpośrednio producenta oprogramowania i Kupującego.

8. Rękojmia za wady i gwarancja

8.1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru określona w kodeksie cywilnym jest wyłączona.
8.2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości i zgodności ze złożonym zamówieniem na dostarczone Towary.
8.3. Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu występowanie wady Towaru niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
8.4. Kupujący, na prośbę Sprzedającego, jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt lub umożliwić Sprzedającemu, dokonanie kontroli reklamowanego Towaru.
8.5. Sprzedający zobowiązuje się, że w razie stwierdzenia wady Towaru w okresie obowiązywania gwarancji, usunie wadę Towaru lub wymieni Towar na wolny od wad. Wymiana Towaru nastąpi niezwłocznie, chyba że Towar nie będzie dostępny w magazynie Sprzedającego – w takim wypadku wymiana nastąpi najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wady Towaru.
8.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru lub jego niezgodność ze złożonym zamówieniem, które postały w związku z używaniem Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji.
8.7. Wszelkie prawa wynikające z gwarancji z tytułu braków ilościowych Towaru wygasają, jeśli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w tym zakresie na dowodzie dostawy oraz nie powiadomi Sprzedającego o dostarczonej wadzie Towarów w terminie 24 godzin od daty ich odbioru. Zawiadomienie to powinno zostać dokonane faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku braków ilościowych i szkód w transporcie wymagane jest potwierdzenie Kupującego i przewoźnika.
8.8. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar, nawet jeśli wykazuje nieistotne wady, niezakłócające funkcjonowania Towaru.
8.9. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8.10. Gwarancji na Towary udziela ich producent na warunkach przez siebie określonych, z reguły na okres 12 miesięcy liczony od daty wystawienia faktury. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu podczas pracy.
8.11. Gwarancja nie obejmuje przypadków m.in. nieodpowiedniego i niefachowego użytkowania Towaru, wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego, błędnej lub niedbałej obsługi, uszkodzeń mechanicznych.
8.12. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji u Sprzedającego, jako podmiotu upoważnionego przez producenta (gwaranta) do podejmowania czynności w ramach gwarancji na Towar zakupiony u Sprzedającego.
8.13. Kupujący wnosi reklamacje w formie pisemnej pocztą lub drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz na stronie internetowej Sprzedającego, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, którego minimalna treść powinna obejmować dane identyfikujące Towar, w tym: typ Towaru i numer faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady oraz okoliczności jej ujawnienia.
8.14. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu dopiero po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, za uprzednim poleceniem Sprzedającego.
8.15. Koszt transportu do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu ponosi Kupujący, zaś koszt transportu zwrotnego do Kupującego ponosi Sprzedający. W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru.
8.16. Kupujący jest obowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru w sposób należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.
8.17. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego skutecznego wpływu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w przypadku potrzeby analizy Towaru przez producenta lub podmiot zewnętrzny.
8.18. Po upływie terminu Gwarancji bądź w przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego za oddzielnym wynagrodzeniem.
8.19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za błędy lub nieprawidłowe działanie dostarczanego oprogramowania komputerowego.

9. Prawa do oprogramowania, dokumentacji i własności intelektualnej

9.1. Prawa autorskie i własność intelektualna nie są zawarte w ofercie Sprzedającego i nie podlegają sprzedaży.
9.2. W związku z Umową, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie praw autorskich, licencji, prawa do patentów, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Towarami.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
10.2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu Umowy.
10.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
10.4. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona do wartości Towaru netto będącego przedmiotem umowy.

11. Obowiązki zachowania poufności

11.1. Strony zobowiązują się, że będą utrzymywać informacje handlowe i techniczne, które uzyskają poprzez stosunki handlowe, w poufności i nie będą ich przekazywać osobom trzecim.
11.2. Wszystkie dokumenty, takie jak próbki, rysunki, plany, i tym podobne dokumenty dostarczane wzajemnie przez Strony muszą być traktowane z odpowiednią uwagą i poufnością. Dokumenty takie nie mogą być udostępniane lub pozostawiane osobom nieupoważnionym.
11.3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i ich układ oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią materiałów, należą do Sprzedającego lub podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W szczególności ani OWSD ani Umowa nie stanowią podstawy do przeniesienia praw / udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z Umowy lub OWSD.
11.4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa VENTINO Marcin Osełka, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących VENTINO Marcin Osełka bez uprzedniej zgody wyrażonej przez VENTINO Marcin Osełka na piśmie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności wyceny (oferty) VENTINO Marcin Osełka przekazane Kupującemu, załączniki do ofert i Potwierdzenia zamówień, a ponadto wszelkie okoliczności i informacje dotyczące warunków współpracy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po wygaśnięciu / rozwiązaniu Umowy. Kupujący zobowiązuje się do zachowania należytej ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa VENTINO Marcin Osełka.
11.5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy ujawnienie informacji nim objętych wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub wynika z Umowy, albo gdy strony ujawniają je swoim audytorom, doradcom prawnym, podwykonawcom działającym w celu wykonania niniejszej Umowy czy ubezpieczycielom.

12. Rozwiązanie Umowy

12.1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
12.2. Po upływie trzech miesięcy opóźnienia w odbiorze Towaru przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Kupującego ze skutkiem natychmiastowym oraz do wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości netto Towaru.
12.3. W przypadku naruszenia przez Kupującego istotnych warunków umowy, a w szczególności w razie powtarzającej się zwłoki w zapłacie należności za przedmiot Umowy – Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

13. Postanowienia końcowe

13.1. Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków Towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej do wyprodukowanych przez niego Towarów.
13.2. Cesja praw wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWSD wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
13.3. Umowy zawierane przez Strony, do których stosuje się niniejsze OWSD podlegają przepisom polskiego prawa, w szczególności kodeksowi cywilnemu.
13.4. Wszystkie spory powstałe na podstawie umów zawieranych przez Strony lub w związku z tymi umowami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
13.5. Wszelkie zamówienia, potwierdzenia, zawiadomienia, oświadczenia oraz zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13.6. Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań Stron wynikających z zawartych Umów jest siedziba Sprzedającego.
13.7. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWSD lub umowy zawartej przez Strony nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWSD lub Umowy. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia takim ważnym postanowieniem, które będzie najbliższe jego celowi handlowemu. To samo będzie miało zastosowanie w przypadku pominięć w OWSD.
13.8. Akceptując OWSD Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku realizacją umowy sprzedaży i dostawy Towarów. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
13.9. Kupujący Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Sprzedającego) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami ustawy.
13.10. W przypadku kilku wersji językowych OWSD, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
13.11. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego oraz osób, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, w najszerszym dopuszczalnie prawem zakresie. Dostawca ponosi jedynie odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną wskutek winy umyślnej. W razie zaistnienia podstaw odpowiedzialności Sprzedającego, odpowiada on maksymalnie do wartości zakupionego Towaru.
13.12. Cesja praw i/lub obowiązków Kupującego wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
13.13. Właściwością miejscową sądu jest siedziba Sprzedającego.
13.14. Umowa oraz zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu.
13.15. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

VENTINO Marcin Osełka
ul. Górczewska 228d
01-460 Warszawa
NIP: 951-20-02-808
REGON: 141457813